Vergoeding via ZIN (Zorg In Natura)

Zorg INatura, verder te noemen als ZIN, is een door de Overheid opgesteld en uitgekeerde zorg-vergoeding welke gekoppeld is aan de gestelde indicatie. Deze vergoeding wordt direct aan de zorg verlenende AWBZ-erkende organisatie uitgekeerd voor de geleverde zorg. 
In het geval van begeleid (kamer-) wonen wordt deze vergoeding aan de desbetreffende begeleidende instantie uitgekeerd en deze koopt, in samenspraak met de bewoner, de passende zorg in. In het geval van deelname aan het programma van BIJ De Boerentuin zou dat gaan om 'dagactiviteit/ dagbesteding' en valt onder de indicatie "Begeleiding Groepen". 
BIJ De Boerentuin is aangesloten bij de overkoepelende AWBZ erkende organisatie voor kleinschalige Zorgboeren 'Heemz.org' en kan derhalve deelnemers met een vergoeding uit ZIN ontvangen. De deelnemers kunnen op indicatie van het WMO loket van de gemeente of met een verwijzing van de instelling op eigen initiatief komen BIJ De Boerentuin.

Wijze van factureren: ZIN
Deelnemers waarbij de vergoeding via ZIN is geregeld ontvangen zelf géén factuur van BIJ De Boerentuin. 
BIJ De Boerentuin stuurt haar factuur naar Heemz.org. Heemz.org betaald de factuur aan BIJ De Boerentuin.

De financiële stroom
Dit kan Heemz.org doen omdat zij contracten heeft met de gemeenten (voorheen zorgkantoor) om kwaliteitzorg te leveren middels de bij haar aangesloten zorgboerderijen en bedrijven. Ook is zij goed bekend bij de grote instanties waar zij middels onderaannemerschap hun clientèle dagbesteding en logeerplekken kan bieden.
Heemz.org factureert de gemeente óf betreffende instelling/organisatie waar de deelnemer zijn verdere zorg/begeleiding van ontvangt. Heemz.org wordt dus betaald door de gemeente of de instantie die de ZIN van de deelnemer beheerd. 
Heemz.org op haar beurt betaald de zorgboerderij of zorgbedrijf waar de deelnemer zijn dag besteed of logeert.

Waarom Heemz.org
Heemz.org is een organisatie waarbij kleinschalige zorgboeren en zorgbedrijven zich kunnen aansluiten en zich daardoor confirmeren aan een aantal kwaliteitseisen. Ook wordt er gewerkt met vastgestelde vergoedingen. Kwaliteit wordt gemonitord, en gezamenlijk actueel gehouden. Informatie, kennis en kunde wordt onderling gedeeld middels bijeenkomsten, vergaderingen en online forums. Heemz.org is een aanspreekpunt voor gemeenten en instellingen, zodat zij niet met iedere kleine zorgaanbieder apart hoeft te overleggen. Ook is Heemz.org een aanspreekpunt voor deelnemers om middels de hulpvraag te verwijzen naar de best passende zorgboerderij of zorgbedrijf.

Heemz.org zorgt dat de deelnemer waar voor zijn geld krijgt, de zorgboer of zorgbedrijf zijn werk kan blijven doen zonder in overvloedig overleg, geregel en administratie ten onder te gaan, en dat gemeenten en instanties helder en duidelijk inzichtelijk hebben waarom, wáár en bij wie hun vergoedingen per deelnemer blijft.